اثر سویه و جنس در تشکیل آسیت در ماکیان های گوشتی

پیام:
چکیده:

هدف از این آزمایش بررسی اهمیت سویه و جنس در بروز عارضه آسیت در بین ماکیان های گوشتی است. تعداد 1440 قطعه ماکیان های گوشتی از مادرهای 3 سویه راس، کاب و آرین (که به صورت A، B و C نشان داده شدند) با سن مشابه و تفکیک جنسیت شده در سن یک روزگی دریافت شدند. تعداد 60 قطعه از هر جنس در هر سویه در قفس های مجزا تا 49 روزگی نگهداری شدند. سویه B دارای بیشترین افزایش وزن و آسیت در مقایسه با سویه A بود. بروز آسیت با افزایش وزن همبستگی نداشت. تلفات ناشی از آسیت با افزایش وزن و ضریب تبدیل، همبستگی نداشت. همبستگی بالایی بین جنس با ضریب تبدیل و افزایش وزن نشان داد (P<0.05). در سویه C همبستگی بالایی بین ضریب تبدیل غذایی و وزن نهایی برقرار بود. مقادیر هورمون تیروئید و وزن نسبی در سویه B و C کمتر از A بود. اثر جنس بر ظهور آسیت و شاخص های آسیت معنی دار نبود. می توان نتیجه گرفت که آسیت در ماکیان گوشتی در ارتباط مستقیم با وزن بدن نمی باشد و تفاوتی در بین دو جنس هم در این رابطه وجود ندارد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
116 -121
لینک کوتاه:
magiran.com/p1307658 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.