محاسبه آهنگ جذب ویژه (SAR) و عمق نفوذ در مدل های مکعبی سر انسان تحت تاثیر امواج تخت محدوده بسامدیMHz 500 تا MHz 2450

پیام:
چکیده:
هدف این مطالعه، برآورد آهنگ جذب ویژه (SAR) القاء شده در بافت های سر انسان، به عنوان یک مدل مکعبی پر از ماده دی الکتریک اتلافی است، که تحت تاثیر امواج تخت الکترومغناطیسی قرار گرفته است. این پژوهش با کمک شبیه سازی کامپیوتری و با استفاده از کدهای برنامه نویسی C انجام شده است. روش عددی مورد استفاده، روش تفاضل محدود در حوزه زمانی (FDTD)، همراه با لایه سازگار کامل (PML)، به عنوان شرط مرزی جذب کننده مناسب است. شرایط متفاوت تابش گیری، همچنین عوامل فیزیکی مختلف در نظر گرفته شده اند، تا امکان مقایسه با کارهای دیگران وجود داشته باشد. سر انجام عمق نفوذ یکی از مدل های انتخاب شده، از طریق درون یابی برآورد شده است. نتایج حاصل که کاملا با کارهای دیگران سازگارند، نشان می دهند که برای بافت های زیستی به عنوان محیط های پاشنده، تخمین های درستی حاصل می شود؛ اما با تغییر کردن ساختار مدل، اگر پیش گویی های خیلی دقیق مورد نظر نباشند، نتایج به دست آمده تغییر نمی کنند. علاوه بر این، همبستگی عمق نفوذ و بسامد، با مطالعات نظری دیگر مطابقت دارد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
183 تا 200
لینک کوتاه:
magiran.com/p1308581 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!