ارزیابی محتوای فنل و فلاونوئید کل، فعالیت آنتی اکسیدانی و ضدباکتریایی عصاره متانولی گونه آلیوم آمپله پرازوم (آلیاسه) از ایران

پیام:
چکیده:
عصاره متانولی برگ و پیاز گونه آلیوم آمپله پرازوم (آلیاسه) جهت آنالیز محتوای ترکیبات فنلی و پتانسیل آنتی اکسیدانی و نیز خواص ضدباکتریایی مورد مطالعه قرار گرفت. جهت سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی از دو روش بیوشیمیایی جاروب کنندگی رادیکال آزاد DPPH و سیستم لینولئیک اسید/ بتا کاروتن استفاده شد و جهت اندازه گیری محتوای فنل و فلاونوئید کل، به ترتیب از روش های فولین- سیوکالتو و کلرید آلومینیم استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که عصاره دو بخش مورد مطالعه از نظر محتوای ترکیبات فنلی متفاوت بوده و در سیستم DPPH فعالیت آنتی اکسیدانی کمتری از اسید آسکوربیک اسید و BHT به عنوان آنتی اکسیدان های سنتزی نشان دادند. ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی نشان داد که عصاره پیاز گونه مورد مطالعه در غلظت 100 میلی گرم در لیتر، در ممانعت از رشد باکتری های هموفیلوس انفلوانزا و باسیلوس سرئوس و عصاره برگ آن در همین غلظت، در ممانعت از رشد باکتری باسیلوس سرئوسموثرتر بودند. بنابر نتایج حاصل عصاره گونه مورد مطالعه فعالیت آنتی اکسیدانی قابل توجهی نشان داده و می تواند بعنوان یک مکمل دارویی جدید در آینده مورد استفاده قرار گیرد
زبان:
فارسی
صفحات:
225 تا 238
لینک کوتاه:
magiran.com/p1308587 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!