استفاده از نمایه خشکی جهت بررسی تغییرات تبخیر-تعرق پتانسیل و پهنه بندی آن در ایران به منظور استفاده در برآورد نیاز آبی گیاهان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه برآورد دقیق تبخیر و تعرق پتانسیل(ETo) برای مسایل اقتصادی و مدیریت آب بسیارحایز اهمیت است. روش فایو- پنمن-مانتیث که به طور گسترده ای در جهان استفاده می شود، به منظور برآورد دقیق ETo در اقلیم های مختلف به کار می رود. در این مطالعه تخمین ETo با استفاده از داده های ایستگاه های هواشناسی سینوپتیک و روش فایو- پنمن- مانتیث برای 30 ایستگاه سینوپتیک ایران با اقلیم های متنوع از سال 1961 تا سال 2010 مورد محاسبه قرارگرفت. علاوه بر بررسی روند تغییرات ETo پهنه بندی این پارامتربه صورت ماهانه و سالانه در ایران انجام گرفت. نتایج نشان دادند که مقادیر حدی ETo در دوره دوم نسبت به دوره اول افزایش داشته است. در دوره 50 ساله آماری 12 ایستگاه اهواز، انزلی، بندرعباس، بیرجند، کرمان، کرمانشاه، مشهد، سبزوار، سنندج، تبریز، تهران و یزد با روند معنی دار ETo همراه بوده اند. در فصل تابستان اما بیش ترین مقدار ETo به ترتیب در دو دوره 995 و 1112 میلی متر بوده است. در فصل بهار بیش ترین مقدار ETo دوره اول و دوم به ترتیب 881 و 851 میلی متر می باشد. در فصل پاییز بیشینه مقدارETo در دو دوره به ترتیب 426 و 469 میلی متر بوده است. در فصل زمستان در دوره اول و دوم بیشترین مقدار ETo به ترتیب 620 و 680 میلی متر می باشد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
136
لینک کوتاه:
magiran.com/p1308765 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!