تاثیر گلیکوزیلاسیون برعملکرد و فاگوسیتوز پلاکت ها در طول نگهداری فرآورده پلاکت کنسانتره در سرما

چکیده:
سابقه و هدف
سرما بر روی αMβ بر سطح پلاکت می شود و به دنبال آن گیرنده های 2 gpIbα سبب تجمع گیرنده تجمع یافته را شناسایی کرده و پلاکت ها را می بلعند. به نظر می رسد، پوشاندن gpIbα ماکروفاژهای کبدی، مولکول های با قند گالاکتوز، بتواند از اتصال و فاگوسیتوز پلاکت توسط ماک روفاژ جلوگیری کند؛ gpIbα گروه های قندی مولکول بنابراین هدف از انجام این مطالعه تاثیر گلیکوزیلاسیون برعملکرد و فاگوسیتوز پلاکت ها در طول نگهداری فرآورده پلاکت کنسانتره در سرما می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی که در سال 91 انجام شد، 21 کیسه پلاکت کنسانتره از سازمان انتقال خ ون UDP-Gal ایران تهیه و هرکیسه به سه قسمت تقسیم گردید. برای انجام گلیکوزیلاسیون به یکی از کیسه ها، محلول استوک تزریق شد. کیسه ها در دماهای مختلف قرار داده شده و در روزهای مختلف،پارامترهای شمارش سلولی، اگرگیشن پلاکتی و بررسی گردید. در نهایت داده های به دست آمده به وسیله (THP میزان بلع پلاکت ها توسط ماکروفاژها (سوش سلولی 1 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. (Wilcoxon) آزمون غیر پارامتریک.
یافته ها
نتایج نشان داد که شمارش و عملکرد پلاکتی در دمای 4 درجه سانتی گراد، تقریبا ثابت می ماند. گالاکتوزیلاسیون و نگهداری در سر ما سبب پاسخ بهتر پلاکت ها به اگونیست ها در تست آگریگاسیون شده اما نمی توانداز جلوگیری نماید. THP بلع و فاگوسیتوز پلاکت ها توسط سوش سلولی 1 تاثیر THP
استنتاج
انجام گالاکتوزیلاسیون و نگهداری پلاکت ها در سرما در فاگوسیتوز آن ها توسط سلول های 1 ندارد. به دلیل ن گهداری خوب شمارش و عملکرد پلاکت درطول زمان ذخیره در 4 درجه سانتی گراد، مطالعه ذخیره پلاکت کنسانتره در سرما می تواند در آینده مورد بررسی قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
72 -80
لینک کوتاه:
magiran.com/p1309799 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.