نگرش پرستاران شاغل در بخش های انکولوژی و مراقبت ویژه به آتانازی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
پرستاران نقش مهمی را در مراقبت انتهایی بیماران دارند و نگرش آنها نسبت به آتانازی از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا هدف این مطالعه بررسی نگرش پرستاران شاغل در بخش های انکولوژی و مراقبت ویژه به اتانازی می باشد.
روش بررسی
این مطالعه، پژوهشی از نوع توصیفی- مقطعی بود که طی آن 205 پرستار از بخش های انکولوژی و مراقبت ویژه بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در خرداد تا آذرماه 1391 وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه دو قسمتی شامل اطلاعات فردی پرستاران و مقیاس نگرش به اتانازی (EAS)بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 16 SPSS و آزمون های توصیفی و تحلیلی استفاده گردید.
یافته ها
میانگین نمره نگرش پرستاران نسبت به آتانازی58.51±14.19بود. اکثریت پرستاران، 163 نفر (79/5درصد) نمره کمتر از 75 را کسب کردند و مخالف با آتانازی بودند. در تجزیه و تحلیل رگرسیونی با افزایش یک سال سن میانگین نمره نگرش پرستاران 0/650 منفی تر می شد (0/025>p). نگرش پرستاران با مدت زمان خدمت بیشتر از 5 سال به میزان 15/05 نسبت به پرستاران با مدت زمان خدمت کمتر از 5 سال منفی تر بود (p>0.003).
نتیجه گیری
نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که اکثر پرستاران درباره آتانازی دیدگاه منفی دارند، البته لازم به نظر می رسد که تحقیقات دیگری جهت روشن شدن سایر عوامل موثر بر دیدگاه پرستاران و تبیین راهکار شفاف در ارتباط با بیماران در مراحل پایانی زندگی و تعیین نقش پرستاران مورد بررسی قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
74 -80
لینک کوتاه:
magiran.com/p1312038 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.