اولویت های رفتارهای مراقبتی از دیدگاه پرستاران بخش ویژه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
مراقبت هسته اصلی پرستاری است. به علت شرایط بحرانی بخش های ویژه، رفتارهای مراقبتی پرستاران از اهمیت خاصی برخوردار است. اما با وجود نقش مهم پرستاران در کیفیت مراقبت، هنوز الویت های پرستاری رفتارهای مراقبتی نامشخص است. لذا این مطالعه با هدف تعیین اولویت های رفتارهای مراقبتی از دیدگاه پرستاران بخش ویژه انجام شد.
روش بررسی
در این مطالعه توصیفی- همبستگی، 200 نفر از پرستاران بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارمطالعه پرسشنامه توسعه یافته مراقبتی لارسون با مقیاس لیکرت پنج درجه ای با 57 گویه رفتار مراقبتی و شش زیرگروه بود. تجزیه و تحلیل یافته ها بوسیله روش های آماری توصیفی و تحلیلی توسط نرم افزار آماری 21 SPSS انجام گرفت.
یافته ها
نتایج نشان داد که بالاترین رتبه رفتارهای مراقبتی به بعد ارتباط توام با اعتماد با بیمار اختصاص یافت و کمترین رتبه، مربوط به بعد در دسترس بودن و پیش بینی نیازهای بیمار بود. همچنین سن با زیر گروه های آسودگی جسمی، ارتباط همراه با اعتماد و پایش بیمار ارتباط معنی داری داشت (p=0.01). پرستاران زن نیز نسبت به پرستاران مرد که سابقه خدمت در بخش ویژه را داشتند، پایش و پیگیری بیمار را مهم ارزیابی نمودند (p=0.01).
نتیجه گیری
پرستاران بیشترین مبنای کار خود را توجه به ارتباط توام با اعتماد با بیمار قرار دادند. در دسترس بودن و پیش بینی نیازهای بیماران در رده آخر اولویت مراقبتی قرار داشت، این می تواند سبب کاهش کیفیت ارائه مراقبت شود. لازم است جهت فراهم سازی اجرای ابعاد دراز مدت و کوتاه مدت مراقبتی آموزش های مناسب و دقیق توسط مسئولین و مدیران برنامه ریزی شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -73
لینک کوتاه:
magiran.com/p1312039 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.