بررسی ارتباط حمایت اجتماعی درک شده در نخستین بارداری با رضایت از زایمان در زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی تهران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
شواهد تجربی متعددی نشان می دهد که شرایط اجتماعی، محیطی و ارتباطات اجتماعی تاثیر بسیار مهمی بر پیامدهای بارداری دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط حمایت اجتماعی درک شده با رضایت زایمان انجام شده است.
روش بررسی
با استفاده از مطالعه توصیفی همبستگی و روش نمونه گیری در دسترس، داده های مربوط به 200 زن باردار مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی گردآوری شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی، ابزار چند بعدی حمایت اجتماعی درک شده و پرسشنامه استاندارد رضایت از زایمان مکی بود. داده ها به کمک نرم افزار 16 SPSS و با استفاده از تحلیل رگرسیون تحلیل شدند.
یافته ها
همبستگی معنی داری میان حمایت اجتماعی درک شده از سوی خانواده و همسر با رضایت از زایمان وجود داشت. از این دو متغیر، تنها حمایت همسر قادر به پیش بینی و تبیین واریانس رضایت از زایمان است (p<0/05). یافته ها نشان داد که میانگین نمره حمایت اجتماعی درک شده از همسر 23/63±4/34 بالاتر از خانواده 22/51±5/18 و دوستان 16/56±6/16 بود. میانگین رضایت از زایمان نیز 68/16±10/22 بود.
نتیجه گیری
حمایت خانواده و همسر با افزایش رضایت از زایمان رابطه دارد. از این رو طراحی و اجرای مداخلات آموزشی برای افزایش این حمایت ها در ارتقاء رضایت از زایمان پیشنهاد می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
54 -64
لینک کوتاه:
magiran.com/p1312040 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.