رابطه سخت رویی روانشناختی و عملکرد خانواده با بهزیستی ذهنی پرستاران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
بهزیستی ذهنی یکی از شاخص های مهم سنجش وضعیت بهداشت روان است. بنابراین ارزیابی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر بهزیستی ذهنی، بخصوص در پرستاران، با توجه به اهمیت و مخاطرات شغل آنها ضروری است. لذا پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه سخت رویی روانشناختی و عملکرد خانواده با بهزیستی ذهنی در پرستاران انجام شد.
روش بررسی
این مطالعه، پژوهشی از نوع توصیفی- همبستگی است که در سال 1392 انجام شد. نمونه مورد مطالعه شامل 80 پرستار بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مقیاس دیدگاه شخصی کوباسا (PVS)، پرسشنامه عملکرد خانواده (FAD) و پرسشنامه بهزیستی ذهنی (SWB) استفاده شد. داده های پژوهش با نرم افزار 16SPSS و روش آماری آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
نتایج پژوهش نشان داد که بین بهزیستی ذهنی با سخت رویی روانشناختی (r=0/330; P<0/01) و عملکرد خانواده (r=0/406; p<0/01) همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. نتیجه تحلیل رگرسیون گام به گام به منظور پیش بینی بهزیستی ذهنی از روی ابعاد عملکرد خانواده و سخت رویی نشان داد عملکرد کلی 16 درصد و کنترل 21 درصد واریانس بهزیستی ذهنی را تبیین می کنند.
نتیجه گیری
بر اساس یافته ها، برای ارتقای بهزیستی ذهنی پرستاران، می توان عملکرد خانواده و سخت رویی را از طریق برنامه های آموزشی و مشاوره ای بهبود بخشید.
زبان:
فارسی
صفحات:
44 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1312042 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.