بررسی همبستگی سبک های تفکر و تصمیم گیری بالینی در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز در سال92

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
نظر به اهمیت سبک های تفکر در تصمیم گیری افراد جهت انجام امور مربوط به خود، مطالعه حاضر با هدف بررسی همبستگی بین سبک های تفکر و تصمیم گیری بالینی در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام پذیرفت.
روش بررسی
در این مطالعه توصیفی- همبستگی 196 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های مختلف آموزشی تبریز با روش نمونه گیری تصادفی وارد مطالعه شدند. داده ها با پرسشنامه پژوهشگر ساخته تصمیم گیری بالینی و پرسشنامه فرم کوتاه سبک های تفکر جمع آوری گردید. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام پذیرفت.
یافته ها
سبک تفکر سلسله مراتبی، بیشترین ارتباط مثبت معنی دار را با تصمیم گیری بالینی داشت (0/427=r و 0/001>p). بین سبک تفکر تک قطبی و تصمیم گیری بالینی ارتباط منفی وجود داشت (r=-0.201 و 0/05>p). بین سبک محافظه کار و تصمیم گیری بالینی نیز ارتباط منفی معنی دار مشاهده گردید (p<0.05; r=-0.149). بر اساس نتایج آزمون رگرسیون چندگانه، سبک های نوع اول پیش بینی کننده تصمیم گیری بالینی بهتری بودند و سبک های نوع دوم با افت نمرات تصمیم گیری بالینی همراه بود. با این وجود شدت رابطه به دست آمده در کل ضعیف بود (R2=0.171; p<0.001).
نتیجه گیری
باتوجه به ارتباط معنی دار ولی ضعیف بین سبک های تفکر و تصمیم گیری بالینی انجام مطالعات بیشتر، ضروری به نظر می رسد.
زبان:
فارسی
صفحات:
32 -43
لینک کوتاه:
magiran.com/p1312043 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.