اثربخشی مداخلات روان شناختی بر اضطراب، افسردگی پس از زایمان و وزن هنگام تولد نوزادان در مادران نخست زا

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
اضطراب و افسردگی پس از زایمان شرایط مضری است که نه تنها مادران باردار بلکه نوزادان آنان را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی مداخلات روان شناختی در کاهش مشکلات مذکور در مادران در معرض خطر و افزایش وزن تولد نوزادان آنها اجرا شده است.
روش بررسی
پژوهش حاضر کارآزمایی بالینی تصادفی با گروه کنترل است. پس از ارزیابی 534 مادر باردار، 135 مادر در معرض خطر که میزان افسردگی آنها بالاتر از نقطه برش آزمون افسردگی بک (13< نمره) بود شناسایی و سپس به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل اختصاص یافتند. به گروه مداخله برنامه مداخله روانشناختی متشکل از 8 جلسه درمان شناختی رفتاری و آموزش بارداری ارائه شد و گروه کنترل مراقبت های معمول را دریافت کردند. جهت تعیین تاثیر برنامه مداخله با استفاده از آزمون اضطراب بک، افسردگی پس از زایمان ادینبرگ و آزمون افسردگی بک شدت اضطراب و علایم افسردگی ثبت شد. میزان اثر برنامه مداخله ای بر وزن نوزاد تازه متولد شده نیز سنجیده شد.
یافته ها
مقایسه داده های جمعیت شناختی بین دو گروه حاکی از همسانی گروه ها است. کاهش اضطراب و افسردگی در گروه مداخله (p<0/05) تاثیر مثبت مداخلات روان شناختی را نشان داد، ولی در حیطه افزایش وزن تفاوت معنی داری بین گروه ها مشاهده نشد.
نتیجه گیری
یافته ها حاکی از اثر بخشی ارائه خدمات روان شناختی جهت کاهش مشکلات خلقی و اضطرابی پس از زایمان است.
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -31
لینک کوتاه:
magiran.com/p1312044 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.