تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی توانمندسازی بر آگاهی، نگرش، عزت نفس و خودکارآمدی مردان در پیشگیری از سرطان پروستات

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
سرطان پروستات یکی از شایع ترین سرطان های بدخیم در مردان است. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی توانمندسازی بر آگاهی، نگرش، عزت نفس و خودکارآمدی مردان 35 تا 55 ساله در پیشگیری از سرطان پروستات انجام شد.
روش بررسی
پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی بود که در سال 1392 در شهر گناباد و با انتخاب تصادفی 60 نفر از مردان 35 تا 55 ساله که به صورت تصادفی به دو گروه مداخله (30 نفر) و شاهد (30 نفر) تخصیص داده شدند، انجام شد. مداخله آموزشی بر مبنای مدل ارتقای بهداشتی در گروه مداخله به اجرا درآمد. ابزار پژوهش پرسشنامه ای روا و پایا بود که قبل از انجام مداخله و دو ماه پس از اتمام مداخله آموزشی توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. داده ها وارد نرم افزار 20 SPSS شد و با کمک آزمون های آماری همچون آزمون تی وکای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
قبل از انجام مداخله آموزشی تفاوت معنی داری بین گروه های مداخله و شاهد از نظر متغیرهای تحت مطالعه وجود نداشت (p>0.05). اما بعد از انجام مداخله آموزشی تفاوت معنی داری در دو گروه مداخله و شاهد در اجزای الگوی توانمندسازی شامل آگاهی (0/007=p)، نگرش (0/041=p)، عزت نفس (0/049=p) و خودکارآمدی (0/034=p) مشاهده شد.
نتیجه گیری
بر اساس نتایج به دست آمده، اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی توانمندسازی می تواند بر آگاهی، نگرش، عزت نفس و خودکارآمدی مردان در پیشگیری از سرطان پروستات موثر واقع شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p1312045 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.