بررسی رابطه ی برنامه ی درسی پنهان به عنوان یک نظام آموزشی با عملکرد تحصیلی دانش-آموزان مدارس راهنمایی دخترانه ی شهرستان شوشتر در سال تحصیلی91-90

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی برنامه ی درسی پنهان به عنوان یک نظام آموزشی با عملکرد تحصیلی دانش-آموزان مدارس راهنمایی دخترانه ی شهرستان شوشتر در سال تحصیلی 91-90 بود. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه ی آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان شوشتر می باشد. حجم نمونه در این پژوهش 351 نفر بود. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته بود. همچنین معدل تحصیلی دانش آموزان به منظور سنجش عملکرد آن ها در نظر گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری از روش های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد و روش های آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین جو اجتماعی مدرسه، تعامل میان معلم و دانش آموزن و تعامل میان دانش آموزان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان شوشتر رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
122 -129
لینک کوتاه:
magiran.com/p1312360 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!