ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت آب زیرزمینی جوین با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی

پیام:
چکیده:
آبخوان جوین در شمال شرق ایران واقع شده است. این آبخوان توسط رشته ارتفاعات متشکل از سنگ های اولترامافیک با پتانسیل اقتصادی بهره برداری از کرومیت تغذیه می گردد. هدف از این مطالعه، شناسایی عوامل موثر بر کیفیت آب زیرزمینی آبخوان جوین با استفاده از روش آماری چند متغیره تحلیل مولفه های اصلی است. برای دستیابی به این هدف، از 22 چاه در محدوده مطالعاتی در خرداد ماه 1388نمونه برداری شده است. پارامترهای فیزیکی دما، DO، pH و EC در محل نمونه برداری اندازه گیری شده اند. یون های اصلی، فرعی و فلزات سنگین با روش های استاندارد اندازه گیری شد. سپس تکنیک های آماری چند متغیره مانند تحلیل خوشه ایو تحلیل مولفه اصلی/تحلیل عاملی برای بررسی ترکیبات شیمیایی آب زیرزمینی و مشخص کردن فاکتور و میزان تاثیر هر کدام استفاده شد که چهار عامل اصلی تکامل هیدروشیمیایی، توده های کرومیتی و معدن کاری، فرسایش و شرایط اکسیدی آب شناسایی گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
87 تا 98
لینک کوتاه:
magiran.com/p1313105 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!