تحلیل آماری انتشار روزنه داران در رمپ ائوسن در بلوک لوت، شرق ایران

پیام:
چکیده:
هدف از این مطالعه بررسی آماری انتشار روزنه داران کف زی و تفسیر محیط رسوب گذاری و رخساره های موجود در توالی ائوسن زیرین منطقه شرق بلوک لوت می باشد. با این منظور برشی در شمال غرب شهرستان خوسف واقع در شمال شرقی روستای کلاته رود انتخاب شد. پس از آن مقاطع میکروسکوپی تهیه شد و پس از شناسایی رخساره های زیستی و انواع روزنه داران نسبت به شمارش و تعیین درصد حضور انواع روزنه داران در هریک از انواع ریز رخساره های شناسایی شده اقدام شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در رخساره های مربوط به رمپ ائوسن منطقه ده ریزرخساره MF1، MF2، MF3، MF4، MF5، MF6، MF7، MF8، MF9، MF10 وجود دارد. رخساره های MF1، MF2، MF3 مربوط به قسمت بالایی زون فوتیک فوقانی، ریزرخساره های MF4، MF5، MF6، MF7 مربوط به قسمت های تحتانی زون فوقانی از رخساره های داخلی تر رمپ داخلی و ریزرخساره های MF10 و MF9 متعلق به بخش زیرین Foreslope هستند. با توجه به نحوه توزیع روزنه داران، انواع با پوسته پورسلانوز در لاگون و قسمت های داخلی تر لاگون با شوری بیشتر قرار می گیرند. آلوئولین در لاگون باز و شول های نومولیتیک به همراه نومولیت های گلبولی متوسط قرار می گیرند. به سمت دریای آزاد و قسمت های عمیق از میزان فراوانی روزنه داران پورسلانوزی کاسته شده و به میزان فراوانی روزنه داران با پوسته هیالین اضافه می شود.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -88
لینک کوتاه:
magiran.com/p1313972 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!