مطالعه تطبیقی مدل های انتقال فناوری

پیام:
چکیده:
جهان امروز، جهان پیشرفت های عمده و عظیم در پدیده هاست که فناوری یکی از مهمترین عوامل تولید کالا و خدمات در آن محسوب می شود. انتقال فناوری، فرایند پیچیده و دشواری است که بدون مطالعه و بررسی های لازم ممکن است منجر به هدر رفتن سرمایه، زمان و تضعیف فناوری گردد. هدف این تحقیق ارائه یک چارچوب مناسب جهت بررسی عوامل موثر در انتقال فناوری بوده که با رویکرد مقایسات تطبیقی صورت پذیرفته است. از این رو ابتدا به طور مختصر به تعریف انتقال فناوری پرداخته شده و بعد از آن مدل های انتقال فناوری به تفضیل مورد بحث قرار گرفته است. به دنبال آن برای درک بهتر موضوع نمونه مطالعات صورت گرفته در ایران ارائه شده است. یافته ها با استفاده از روش مقایسه دیدگاه های تئوریکی مختلف حاصل گردید و عوامل موثر بر انتقال فناوری در ده طبقه کلی آشنایی با بازار، تمایل و توانایی انتقال دهنده وگیرنده ی فناوری، سطح خطرپذیری و عدم اطمینان فناورانه، چرخه ی عمر فناوری، تعاملات سازمانی، ماهیت فناوری، هدف از همکاری، عوامل اقتصادی و مالی، ویژگی های دارنده فناوری (منبع) و فعالیت های تحقیق و توسعه معرفی گردید. هر یک از این عوامل خود شامل شاخص هایی می شود که در سنجش مدل های انتقال فناوری در تحقیقات آتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت بر اساس چارچوب پیشنهادی و یافته های تحقیق، پیشنهادهایی برای بهبود و موفقیت و اثربخشی پروژه های انتقال فناوری در ایران ارائه گردیده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1314089 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!