مقایسه کلینیکی کاربرد یک سیکل منفرد درمان فوتودینامیک به عنوان مکمل جرم گیری با جرمگیری توسط اولتراسونیک در درمان پریودنتیت

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
هدف اصلی درمان پریودنتال بهبود علایم کلینیکی التهاب می باشد.درمان فوتودینامیک شامل کاربرد منبع نوری و ماده حساس به نور می تواند به عنوان مکمل درمان معمول پریودنتیت موثرباشد.هدف این مطالعه مقایسه کلینیکی کاربرد یک سیکل منفرد از درمان فوتودینامیک به عنوان مکمل درمان جرم گیری با جرم گیری به تنهایی در درمان پریودنتیت مزمن در دوره سه ماهه در شهر اصفهان می باشد.
مواد و روش ها
دراین کارآزمایی بالینی مداخله ای بیست بیمار مبتلا به پریودنتیت مزمن خفیف تامتوسط دارای حداقل سه دندان با عمق پاکت بین 6-3 میلیمتر و خونریزی حین پروب کردن انتخاب شدند. با بهره گیری از روش تقسیم دهان،هر بیمار درمان جرم گیری تنها (گروه شاهد) را دریک کوادرانت ودرمان جرم گیری به همراه فوتودینامیک (گروه مورد) رادر دندانهای کوادرانت دیگر دریافت نمود. معیارهای کلینیکی شامل عمق پاکت، ازدست رفتن چسبندگی کلینیکی، خونریزی حین پروب و شاخص خونریزی از پاپیلا در ابتدا و 90 روز پس از درمان اندازه گیری شدند. درتحلیل نتایج از آزمون های تی- مستقل، تی- زوجی، من- ویتنی و ویلکاکسون استفاده شد.
یافته ها
شاخص های خونریزی به طور معناداری در هرگروه کاهش یافتند و اختلاف بین دوگروه نیز معنی دار بود. (0/001>P) گرچه اختلاف کاهش عمق پاکت و ازدست رفتن چسبندگی کلینیکی بین دو گروه معنادار نبود (به ترتیب 0/61= P و 0/14= P) ولی کاهش این پارامترها پس ازدرمان در هرگروه معنادار بود. (0/001>P)
نتیجه گیری
کاربرد یک سیکل از درمان فوتودینامیک در کاهش شاخص های خونریزی موثر بود اما اثرات کلینیکی افزون تری درمقایسه با جرمگیری تنها دربرنداشت
زبان:
فارسی
صفحات:
116 تا 122
لینک کوتاه:
magiran.com/p1315994 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!