رابطه ی بین دانش تغذیه و سطح فعالیت بدنی با سطح کلسترول تام،HDL-C وLDL-C در مردان مبتلا به انفارکتوس قلبی

پیام:
چکیده:
هدف
هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه ی بین دانش تغذیه و سطح فعالیت بدنی با کلسترول تام (High-density lipoprotein (HDL-C و(Low-density lipoprotein (LDL-C در مردان مبتلا به انفارکتوس قلبی بود.
زمینه
انفارکتوس قلبی از شایع ترین بیماری های قلبی عروقی در جهان و ایران است. مطالعات نشان داده اند که یکی از راه های پیشگیری از ابتلا به بیماری های قلبی عروقی، اصلاح سبک زندگی غیرسالم است. دانش تغذیه و سطح فعالیت بدنی از عوامل مهم در کاهش لیپیدهای سرم و پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی به خصوص انفارکتوس قلبی هستند. با اصلاح و افزایش دانش تغذیه و سطح فعالیت بدنی در افرادی که دارای سابقه ی بیماری های قلبی عروقی هستند می توان خطر وقوع انفارکتوس قلبی را کاهش داد.
روش کار
پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که در آن 150 نفر از بیماران مرد مراجعه کننده به بیمارستان میلاد (میانگین سن 30/58 سال و انحراف معیار 58/1، میانگین وزن80/80 کیلوگرم و انحراف معیار 13/18 و میانگین قد 174/24 سانتی متر و انحراف معیار 6/43) با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند و سپس دو پرسشنامه ی دانش تغذیه و سطح فعالیت بدنی را تکمیل نمودند. بعد از 12 ساعت ناشتایی، میزان HDL،LDL وکلسترول تام همه ی آزمودنی ها اندازه گیری شد. سپس داده ها در سطح معناداری (0/05>P) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بین دانش تغذیه و سطح فعالیت بدنی با LDL-C و کلسترول تام مردان بزرگسال مبتلا به انفارکتوس قلبی رابطه ی معنی داری وجود دارد، اما دانش تغذیه و سطح فعالیت بدنی با HDL-C رابطه معنی داری نداشت.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج مطالعه، با افزایش دانش تغذیه و سطح فعالیت بدنی در مردان می توان خطر بیماری های قلبی عروقی به ویژه انفارکتوس قلبی را کنترل نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
26 -34
لینک کوتاه:
magiran.com/p1316000 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.