آگاهی، مهارت، دسترسی و میزان استفاده از رایانه اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی توسط دانشجویان پرستاری و برخی از عوامل مرتبط

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
امروزه، آموزش پزشکی و پرستاری در حال انتقال از سیستم آموزشی سنتی به سمت سیستم آموزشی دانشجو محور است. در همین راستا، یادگیری و آموزش از طریق رایانه و اینترنت، گسترش یافته است. این مطالعه با هدف تعیین آگاهی، مهارت، دسترسی و میزان استفاده از رایانه، اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی توسط دانشجویان پرستاری و برخی از عوامل مرتبط انجام گرفت.
مواد و روش ها
این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی است که بر روی 145 نفر از دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری مامایی که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند، انجام گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه «وضعیت استفاده از کامپیوتر و اینترنت» بود که روایی آن بر اساس شاخص اعتبار محتوای والتس و باسل و پایایی آن به روش آزمون مجدد بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 و با کمک آمار توصیفی و استنباطی انجام گردید.
یافته ها
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد نمونه های پژوهش میزان آگاهی و مهارت خود را در استفاده از رایانه و اینترنت در حد خوب بیان نمودند. همچنین، میزان دسترسی خود را به رایانه زیاد (8/44 درصد) و به اینترنت متوسط (6/47 درصد) گزارش کردند. مهمترین عامل تسهیل کننده و ممانعت کننده در استفاده از رایانه و اینترنت به ترتیب؛ احساس راحتی در حین کار با رایانه و کند بودن سرعت اینترنت بود. بین میزان آگاهی و مهارت دانشجویان در استفاده از رایانه و اینترنت با میزان استفاده از آن ارتباط معنادار آماری وجود داشت.
بحث و
نتیجه گیری
نتایج حاصل از این مطالعه به ضرورت ایجاد دوره های آموزش استفاده از رایانه و اینترنت به جامعه پرستاری تاکید می کند، که این امر می تواند مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران بخش سلامت قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
51
لینک کوتاه:
magiran.com/p1316389 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.