بررسی پایداری بدهی دولت در اقتصاد ایران

پیام:
چکیده:
تحقیق حاضر به بررسی پایداری بدهی در اقتصاد ایران طی دوره (1390-1357) می پردازد. بر اساس ادبیات پایداری مالی اگر رشد بدهی دولت از رشد GDP بیشتر نباشد بدهی پایدار است. در این مطالعه برای آزمون پایداری بدهی، تابع واکنش مالی تخمین زده می شود که در صورت وجود پایداری رابطه مثبت بین نسبت مازاد بودجه به GDP و نسبت بدهی به GDP با وقفه مشاهده خواهد شد. نتایج نشان می دهد که ضریب نسبت بدهی به GDP باوقفه مثبت و معنادار است که حاکی از نقش مازاد بودجه های گذشته در بودجه فعلی یا به طور معادل نشان دهنده نقش کسری بودجه های گذشته در کسری بودجه فعلی است، همچنین پایداری بدهی از طریق تابع واکنش مالی بسط داده شده پویایی های بدهی و تحلیل همجمعی آزمون می شود. نتایج نشان می دهند در کوتاه مدت پایداری بدهی به صورت ضعیف در اقتصاد ایران وجود دارد، اما در بلندمدت بدهی پایدار نیست، بنابراین برای اینکه دولت درآینده بتواند خطر بحران بدهی را کاهش دهد می بایست تلاش کند تا اقتصاد و منابع درآمدی را متنوع کند و از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بکاهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
67 تا 86
لینک کوتاه:
magiran.com/p1317235 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!