الگوی چابک سازی سامانه فرماندهی و کنترل رزم زمینی

پیام:
چکیده:
در این مقاله با هدف ارائه الگوی مناسب برای سامانه فرماندهی و کنترل رزم زمینی، نخست مطالعات نظری و میدانی لازم مرتبط با مولفه های عملکردی سامانه فوق انجام و سپس با تحلیل آماری، مولفه های عملکردی سامانه فرماندهی و کنترل رزم زمینی با رویکرد تهدیدات ناهمطراز ارائه شده است.
نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق موردی– زمینه ای است. جامعه آماری حدود 135 نفر و با استفاده از فرمول کوکران نمونه آماری برآورد شده است. همچنین با تعداد 30 نفر از صاحب نظران مصاحبه حضوری به عمل آمده است. اطلاعات مورد نیاز برای انجام این پژوهش عمدتا از روش کتابخانه ای و میدانی گرد آوری شده است. ابزار گردآوری اطلاعات عبارتست از: مصاحبه با صاحب نظران، بررسی اسناد و مدارک، ارسال پرسشنامه، پانل خبرگان. روایی ابزار تحقیق به روش روایی صوری و کسب نظر خبرگان صورت گرفته و برای پایایی ابزار تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته های تحقیق مبین 12 مولفه عملکردی سامانه فرماندهی و کنترل است که در ارتقای قابلیت چابکی رزم زمینی بیشترین تاثیر را دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
101 تا 129
لینک کوتاه:
magiran.com/p1317823 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!