تحلیل محتوای مکانیسم های دفاعی تاکتیکی زنان دارای تعارضات زناشویی در جلسات روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده

نویسنده:
پیام:
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی تحلیل محتوای مکانیسم های دفاعی تاکتیکی در جلسات روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده در زنان دارای تعارضات زناشویی است. با تحلیل محتوای دفاع های تاکتیکی جلسات روان درمانی برای زنان دارای تعارض زناشویی، محتوا و میزان این دفاع ها را می توان در طول جلسات تشخیص داد.روش پژوهشی مورد استفاده، پژوهش توصیفی در مورد تحلیل محتوای دفاع های تاکتیکی به صورت بررسی موردی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره در تهران بود. از بین این زنان 5 نفر که تعارضات زناشویی داشتند و داوطلب شرکت در جلسات درمان بودند، و بر اساس یک جلسه درمان آزمایشی، از ملاک های ورود به روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده برخوردار بودند، به طور هدفمند نمونه گیری شدند و در جلسات فردی روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده به مدت 12 جلسه شرکت کردند. 12 مقوله در مورد مکانیسم های دفاعی تاکتیکی مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از ا- واژه های سربسته 2- گفتار غیرمستقیم، 3- کلی گویی، 4- بیرونی سازی، 5- منحرف سازی، 6- مقدمه چینی، 7- دلیل تراشی، 8- عقلانی سازی، 9- نشخوارهای ذهنی، 10- انکار ، 11- فراموشی، و 12- صحبت به جای لمس احساس. جلسات درمان ضبط شد و بعد از تحلیل محتوا نتایج زیر به دست آمد: نتایج نشان دادند که میزان مکانیسم های دفاعی تاکتیکی به طور پراکنده در طول دوازده جلسه درمان کوتاه مدت فشرده برای 5 مراجع در تغییر و نوسان بود و بسته به میزان فشار درمانگر برای چالش با دفاع ها، میزان بروز آنها در تغییر بود. در تحلیل محتوای مکانیسم های دفاعی تاکتیکی، واژه های سربسته از بیشترین میزان و فراموشی از کمترین میزان برخوردار بودند.
زبان:
فارسی
صفحات:
47 -65
لینک کوتاه:
magiran.com/p1319218 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.