تاثیر اسید سیتریک و دو گیاه دارویی رازیانه و شنبلیله بر عملکرد رشد، ایمنی هومورال، پروتئین های سرم و جمعیت میکروبی روده باریک جوجه گوشتی

پیام:
چکیده:
این پژوهش جهت بررسی تاثیر اسید سیتریک و دو گیاه دارویی رازیانه و شنبلیله بر عملکرد رشد، ایمنی هومورال، پروتئین های سرم و جمعیت میکروبی روده ی باریک جوجه ی گوشتی انجام گردید. تعداد 225 قطعه جوجه ی گوشتی یک روزه نژاد راس 308 به طور تصادفی به 4 تیمار با 6 تکرار و 3 جوجه در هر تکرار تقسیم شدند. تیمار ها شامل 1- جیره ی پایه (بدون مواد افزودنی) 2- جیره ی پایه + مخلوط مساوی (5/0 درصد) از دو گیاه دارویی شنبلیله و رازیانه 3- جیره ی پایه + مخلوط مساوی (5/0 درصد) از دو گیاه دارویی شنبلیله و رازیانه + 5/0 درصد اسید سیتریک 4- جیره ی پایه + 5/0 درصد گیاه دارویی شنبلیله + 5/0 درصد اسید سیتریک 5- جیره ی پایه + 5/0 درصد گیاه دارویی رازیانه + اسید سیتریک بودند. خوراک مصرفی در تیمار 5 به طور معنی داری بالاتر از تیمار شاهد بود و ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای 2 و 5 به طور معنی داری بالاتر از تیمارهای 3 و 4 بود (05/0>p). پروتئین تام سرم در تیمار 2 نسبت به تیمار 1 بالاتر بود (05/0>p). نسبت آلبومین به گلوبولین در تیمارهای 3 و 4 نسبت به تیمارهای دیگر به طور معنی داری بالاتر بود (05/0>p). نتایج نشان داد که در مجموع، استفاده از گیاهان رازیانه و شنبلیله به همراه اسید سیتریک اثرات رضایت بخشی روی عملکرد و رشد جوجه های گوشتی دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p1319783 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.