ارزیابی مقاومت ارقام و ژنوتیپ های مختلف بادام نسبت به کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae Koch در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مقاومت ارقام و ژنوتیپ های مختلف بادام شامل مامایی، سفید، ربیع، شکوفه، آذر، نان پاریل، شاهرود 6، شاهرود 7، شاهرود 13، شاهرود 21 و شاهرود 12 (فرانیس) نسبت به کنه تارتن دولکه ای مورد بررسی قرار گرفت. جهت یکنواختی اثر پایه، تمامی ارقام و ژنوتیپ ها روی پایه ‘GF677’ پیوند زده شدند و مقاومت آنها نسبت به کنه تارتن دولکه ای در شرایط آزمایشگاه و گلخانه بررسی گردید. جهت مطالعه آزمایشگاهی قطعاتی با اندازه مساوی (cm 2/1 × 5/2) از برگ های هر رقم تهیه و روی پنبه مرطوب درون پتری دیش قرار داده شد و هر کدام با پنج عدد کنه ماده بالغ بارور (5-3 روزه) آلوده شدند. نمونه ها درون انکوباتور و در دمای C° 1± 25، رطوبت نسبی %5±55 و دوره نوری 14:10 (تاریکی:روشنایی) نگهداری و پس از 72 ساعت میزان تخم ریزی و مرگ و میر کنه ها شمارش گردید. بر اساس نتایج به دست آمده بیشترین و کمترین میزان تخم ریزی، به ترتیب روی ارقام ‘مامایی’ و ‘شاهرود 21’ و بیشترین تلفات روی ژنوتیپ ‘شاهرود 13’ دیده شد. مطالعه فاکتورهای زیستی کنه تارتن دولکه ای در شرایط آزمایشگاهی روی ارقام مختلف بادام نشان داد که ارقام و ژنوتیپ های مختلف بادام روی درصد زنده مانی، طول دوره پورگی، طول عمر بالغین و تعداد تخم گذاشته شده توسط هر ماده تاثیر متفاوتی دارند. بالاترین درصد زنده مانی مراحل نابالغ روی رقم ‘آذر’ (88%) و کمترین آن روی ارقام ‘شکوفه’ (47%) و ‘شاهرود 21’ (50%) مشاهده شد. طولانی ترین دوره پورگی (27/5 روز) روی ‘شاهرود 21’ دیده شد. کوتاه ترین طول عمر بالغین روی ژنوتیپ ‘شاهرود 21’ (15/5 روز) و رقم ‘شکوفه’ (2/5 روز) و طولانی ترین طول عمر روی رقم ‘مامایی’ (45/10 روز) مشاهده شد. بیشترین میزان تخم ریزی به ازای هرماده مربوط به رقم ‘مامایی’ (6/57 تخم /ماده) و کمترین مربوط به رقم ‘شکوفه’ (1/15 تخم/ماده) و ژنوتیپ ‘شاهرود 21’ (31 تخم/ماده) بود. بررسی گلخانه ای نیز نشان داد که بیشترین تراکم جمعیت آفت روی رقم ‘نان پاریل’ و ژنوتیپ ‘شاهرود 6’ و کمترین آن روی رقم ‘شکوفه’ و ژنوتیپ ‘شاهرود 21’ بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که رقم ‘شکوفه’ و ژنوتیپ های ‘شاهرود 21’ و ‘شاهرود 13’ نسبت به کنه تارتن دولکه ای مقاومترین درحالی که ارقام ‘مامایی’ و ‘نان پاریل’ حساس ترین ارقام به کنه تارتن دولکه ای بودند.
زبان:
فارسی
صفحه:
358
لینک کوتاه:
magiran.com/p1321113 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!