بررسی ارتباط برخی ژنوتیپ های ژن دیسبیندین با ابتلا به اختلال دوقطبی 1 با روش واکنش چندگانه پلیمریزاسیون زنجیره مختص آلل

پیام:
چکیده:
هدف
اختلال دوقطبی 1 یک اختلال روانی شایع با عوامل پیچیده ایجاد کننده است. محور ژنتیک در بررسی این اختلال دارای اهمیت روزافزون است. ژن دیسبیندین که در موقعیت 6p22.3 واقع شده از عوامل موثر در اسکیزوفرنیا در نظر گرفته می شود و همچنین برخی پلی مورفیسم ها یا هاپلوتیپ های آن داری ارتباط با برخی اختلالات سایکوتیک از جمله اختلال دوقطبی است. بررسی مورد- شاهدی ژنوتیپ بیماران ایرانی از نظر ژنوتیپ ها و هاپلوتیپ هایی از ژن دیسبیندین که در جمعیت های مختلف با این بیماری مرتبط شناخته شده است، هدف مطالعه حاضر است.
مواد و روش ها
در این پژوهش اثر چهار پلی مورفیسم rs2619538، rs2743852، rs1018381 و rs2619522 که در مطالعات پیشین گزارش شده است و هاپلوتیپ های آن ها در جمعیتی 124 نفری متشکل از 44 بیمار دوقطبی 1 و 80 کنترل همخوان به روش واکنش چندگانه پلیمریزاسیون زنجیره مختص آلل بررسی شد. تایید روش با توالی سنجی مستقیم صورت پذیرفت.
نتایج
یافته های بررسی حاضر تقریبا همخوان با مطالعات پیشین در جمعیت های دیگر، ارتباطی بین ژنوتیپ پلی مورفیسم ها و اختلال دوقطبی 1 نشان نداد. همچنین آنالیز آلل ها رابطه معنی دار آماری با ابتلا به اختلال نشان نداد. در نهایت برخلاف نتایج مطالعات قبلی، هیچ یک از هاپلوتیپ ها در مطالعه حاضر رابطه آماری معنی داری با اختلال دوقطبی 1 نشان نداد.
نتیجه گیری
با توجه به یافته های مطالعات قبلی در مورد اثر این ژن در اختلال دوقطبی 1، احتمالا ناهمگونی آللی یا عدم شناسایی آلل های سببی علت ناهمخوانی های مشاهده شده بین نتایج مطالعه حاضر و مطالعات قبلی است. همچنین با توجه به قوم های مورد مطالعه در بررسی های پیشین احتمال می رود تنوع جمعیتی نیز از عوامل ناهمخوانی نتایج باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1324282 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.