تشخیص گونه های کریپتوسپوریدیوم جدا شده از انسان با روش PCR-RFLP در تهران

پیام:
چکیده:
هدف
کریپتوسپوریدیوزیس از عفونت های انگلی شایع در ایران و به عنوان عامل ایجاد اسهال در انسان و دام به شمار می آید. از این رو شناسایی گونه های شایع آن در جمعیت های انسانی ضروری است. هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین گونه های کریپتوسپوریدیوم جدا شده از بیماران مراجعه کننده به سه بیمارستان در تهران بر مبنای ژن 18s rRNA با استفاده از روش Nested PCR-RFLP است.
مواد و روش ها
مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقطعی بوده و در مرحله اول جمعا 1128 نمونه مدفوع انسانی از بیماران مراجعه کننده به سه بیمارستان علی اصغر، مفید و امام خمینی در تهران جمع آوری شد. سپس نمونه ها با روش اسید فاست تغییر یافت و رنگ آمیزی و تشخیص داده شد. در مرحله دوم DNA نمونه های مثبت استخراج و ژنs rRNA 18 با روش Nested-PCR تکثیر، سپس برای تشخیص گونه، محصول PCR با آنزیم محدود کننده Vsp1 برش داده شد در نهایت محصول PCR تعیین ترداف شد.
نتایج
از نمونه های رنگ آمیزی شده با ذیل نلسون تعداد 12 نمونه (06/1 درصد) مثبت تشخیص داده شد. همه این نمونه ها با روش Nested-PCR تایید شد. قطعه تکثیر یافته 845 جفت بازی ژن 18s rRNA با آنزیم Vsp1 برش داده شد. پس از برش آنزیمی روی ژل آگارز 5/2 درصد، 10 نمونه به عنوان کریپتوسپوریدیوم پاروم و بر مبنای الگوی برش آنزیمی و ترادف بازی یک نمونه به عنوان کریپتوسپوریدیوم آندرسونی و یک نمونه به عنوان کریپتوسپوریدیوم هومنیس تشخیص داده شد.
نتیجه گیری
گرچه گونه پاروم به عنوان گونه شایع در انسان ها شناخته شده است ولی ممکن است افراد به گونه هومنیس و آندرسونی نیز مبتلا شوند.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p1324303 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.