شناسایی مولکولی کورینه باکتریوم مینوتیسیموم در ضایعات پوستی مشکوک به اریتراسما به روش PCR

پیام:
چکیده:
هدف
اریتراسما عفونت سطحی مزمن نواحی چین دار بدن است. در حال حاضر عامل اریتراسما را به روش معمول آزمایش مستقیم به صورت رنگ آمیزی بلودومتیلن یا با پتاس 10 درصد از طریق مشاهده باسیل های رشته ای دراز تشخیص می دهند. در مواردی در بیماران مشکوک به اریتراسما، اشکال غیر معمول مشاهده می شود که تشخیص بیماری را دچار مشکل می کند. هدف از این مطالعه، معرفی روش PCR به منظور تشخیص قطعی کورینه باکتریوم مینوتیسیموم عامل بیماری اریتراسما است.
مواد و روش ها
در این مطالعه که در طول سال های 92-91 انجام شد، تعداد 100 تراشه پوستی مشکوک به اریتراسما، از آزمایشگاه های قارچ شناسی پزشکی در تهران جمع آوری شد، نمونه ها به سه روش آزمایش مستقیم، کشت و روش PCR بررسی شد. DNA به روش فنل کلروفرم تغییر یافته استخراج شد و واکنش PCR با آغازگرهای طراحی شده انجام گرفت، سپس تعدادی از محصولات PCR تعیین توالی شد. همچنین حساسیت و اختصاصیت روش PCR با آزمایش مستقیم و کشت مقایسه شد.
نتایج
در این تحقیق، از تعداد کل 100 نمونه، تعداد 25 نمونه توسط PCR و 13 نمونه توسط آزمایش مستقیم و 23 نمونه توسط کشت از نظر کورینه باکتریوم مینوتیسیموم مثبت شد. نتیجه تعیین توالی وجود این باکتری را تایید نمود. حساسیت و اختصاصیت روش PCR در مقایسه با آزمایش مستقیم به ترتیب 100 درصد و 2/86 درصد بود. همچنین حساسیت و اختصاصیت این روش در مقایسه با کشت به ترتیب 100 درصد و 4/97 درصد محاسبه شد.
نتیجه گیری
این مطالعه نشان داد که روش PCR، در مقایسه با روش مستقیم و کشت، حساسیت بالاتری در شناسایی کورینه باکتریوم مینوتیسیموم دارد، روش مولکولی حاضر تمامی نمونه هایی که دارای اشکال معمول و شاخص این باکتری بود را تایید نمود، اما برخی از نمونه های دارای اشکال غیر معمول را تایید و برخی را تایید ننمود که معرف اهمیت روش مولکولی در تشخیص بیماری و نیاز به این روش در تشخیص اریتراسما ست.
زبان:
فارسی
صفحات:
83 -91
لینک کوتاه:
magiran.com/p1324327 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.