تبیین رابطه مولفه های ژئوپلیتیکی و اقتصادی

پیام:
چکیده:
اقتصاد و ژئوپلیتیک جزء رشته های علوم انسانی هستند که امروزه بسیار مورد توجه کشورها قرار گرفته اند. به نظر می رسد بین اقتصاد و ژئوپلیتیک رابطه وجود دارد. این پژوهش به بررسی رابطه ژئوپلیتیک و اقتصاد پرداخته و در پی این می باشد که ببیند بین مولفه های ژئوپلیتیکی (جنگ، امنیت، بحران، کنترل منابع) به عنوان متغیر مستقل و مولفه های اقتصادی (انرژی، سرمایه گذاری خارجی) به عنوان متغیر وابسته چه رابطه ای وجود دارد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی - تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و طراحی پرسشنامه می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین مولفه های ژئوپلیتیکی (جنگ، امنیت، بحران، کنترل منابع) و مولفه های اقتصادی (انرژی، سرمایه گذاری خارجی) رابطه وجود دارد و مولفه های ژئوپلیتیکی بر مولفه های اقتصادی تاثیرگذار می باشند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1327240 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!