اثر ضدمیکروبی عصاره آویشن شیرازی بر استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین

پیام:
چکیده:
زمینه
یکی از شایع ترین باکتری های عامل عفونت های بیمارستانی، استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) است. امروزه کاربرد عصاره های گیاهی مانند آویشن شیرازی از خانواده لامیاسیه در مقابله با باکتری ها در حال افزایش است. هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد میکروبی عصاره آویشن شیرازی بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین می باشد.
مواد و روش ها
232 سویه استافیلوکوکوس اورئوس جهت جداسازی سویه های MRSA جمع آوری شد با روش اگزاسیلین غربالگری انجام گرفت؛ در نهایت 75 سویه به عنوان MRSA شناسایی شدند. سپس با روش ماسراسیون (Maceration)، از برگ های خشک گیاه، عصاره تهیه گردید. فعالیت ضدمیکروبی عصاره با روش میکرو براث دایلوشن بررسی گردید و غلظت اولیه عصاره 200 میکروگرم بر میلی لیتر در نظر گرفته شد.
یافته ها
حداقل غلظت عصاره که از رشد سویه های MRSA ممانعت به عمل می آورد (MIC) از 2 تا 16 میکروگرم بر میلی لیتر متفاوت بود. عصاره قادر بود که از رشد استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس و استافیلوکوکوس اورئوس حساس به متی سیلین، در غلظت های 16-8 میکروگرم بر میلی لیتر ممانعت به عمل آورد. همچنین عصاره توانست 62/6 درصد از باکتری های MRSA مورد آزمایش را در غلظت 512 میکروگرم بر میلی لیتر یا بیشتر بکشد (MBC).
نتیجه گیری
عصاره آویشن شیرازی قادر به ممانعت از رشد باکتری های یادشده می باشد، همچنین اثر باکتریسیدال عصاره آویشن شیرازی کمتر از اثر مهاری آن بر باکتری های MRSA می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
900 -906
لینک کوتاه:
magiran.com/p1327862 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.