الموقف الادبی لبهاء الدین زهیر

پیام:
چکیده:
یدرس هذا البحث «شعر بهاء الدین زهیر و مکانته الشعریه» منطلقا من الحدیث عن البیان فی شعره و قد اولی البحث المضامین الشعریه عنایه خاصه و ایضا ابرز البحث عن کیفیه تعاطی شاعر بالموضوعات الرئیسه من المدح إلی شعر الحکمه؛ اما المدح بالنسبه للاغراض الاخری فی دیوان فکثیر لانه شاعر البلاط و علیه ان یمدح الممدوحین و غالبا یذکر النواحی الإنسانیه فی الممدوحین، اما غزله فرقیق و یمتاز بالعفه و ذاک صوره لمحادثات العاشق و المعشوق، اما فخره فعلی حبه و دماثه اخلاقه و اتصافه بالوفاء.و هکذا یصف البهاء المضامین الشعریه الاخری بدقه. و قد انتهی البحث إلی ذکر النتائج الجدیده التی وصلنا إلی ها من تحلیل و شرح الابیات المختاره من کل دیوانه و مفاد هذه النتائج ان البهاء زهیر شاعر مقلد فی مضامینه و اسالیبه الشعریه ولکن صدق العاطفه و عفویه الخیال یغلب علی شعره تماما و قد اخترنا لتحلیل شعره و نقد اسالیبه الشعریه فی هذا البحث المنهج الوصفی التحلیلی.
زبان:
عربی
صفحات:
91 تا 120
لینک کوتاه:
magiran.com/p1331486 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!