بررسی عددی عملکرد مخلوط کننده های دایروی و دوقلوی دو پره با استفاده از یک روش بهبود یافته هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم پذیر ضعیف

پیام:
چکیده:

در این پژوهش، جریان اختلاطی در مخلوط کننده های دایروی و دوقلو با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم پذیر ضعیف بررسی می شود. در جهت رفع عیوب روش هیدرودینامیک ذرات هموار، بر اساس طرح پیشبین مصحح و با بکارگیری مصحح های پیشرفته تابع کرنل و همچنین استفاده از الگوریتم جابجایی ذرات یک الگوریتم نسبتا دقیق و خوش رفتار برای تحلیل مسائل با مرز متحرک ارائه می شود. این الگوریتم پس از اعتبار سنجی و بررسی برتری و مزیت های آن نسبت به سایر روش-های ذره ای، برای جریان اختلاطی در یک مخلوط کننده دایروی دوقلو بکار گرفته می شود. با بررسی مسیر های جریان اختلاطی به صورت کیفی، هندسه مناسب در جهت اختلاط سریعتر و بهینه پیش بینی می شود. علاوه بر بررسی جریان اختلاطی که به دلیل لاگرانژی بودن ماهیت روش SPH آسان گردیده، اثر جهت حرکت پره ها، شکل هندسی و عدد رینولدز بر میزان اختلاط نیز بررسی خواهد شد. بررسی ها نشان می دهد در حالیکه ضعیفترین عملکرد مربوط است به محفظه دایروی با دوران همجهت پره ها، محفظه دوقلو در حالت دوران همجهت پره ها می تواند بیش از 60% عملکرد اختلاط را نسبت به محفظه دایروی بهبود بخشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
97 تا 105
لینک کوتاه:
magiran.com/p1331959 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!