بررسی کیفیت میکروبی آب شرب مصرفی اتوبوس های بیرون شهری پایانه شهید کاراندیش شیراز

پیام:
چکیده:
مقدمه
در ایران به دلیل فقدان سیستم حمل و نقل هوایی و ریلی منظم و در دسترس، بیشترین میزان مسافرت ها با استفاده از اتوبوس صورت می گیرد و اکثرا از آب اتوبوس ها جهت شرب مسافران استفاده می گردد که در صورت آلوده بودن خطر جدی جهت اشاعه بیماری های ناشی از آشامیدن آب آلوده محسوب می گردد. مطالعه حاضر به منظور بررسی کیفیت میکروبی آب در اتوبوس های برون شهری ترمینال کاراندیش شیراز انجام شد.
روش ها
در این مطالعه، 48 نمونه به روش سهمیه ای انتخاب شد و آلودگی میکروبی آب (کل کلیفرم و کلیفرم گوارشی) با استفاده از آزمایش MPN به روش تخمیر 9 لوله ای مورد بررسی قرار گرفت. میزان کلر باقی مانده، کدورت،pH و دما سنجش شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 آنالیز گردید.
یافته ها
نتایج نشان داد که در 18/75 درصد موارد کل کلیفرم و در 4/17 درصد موارد کلیفرم مدفوعی مثبت بود. میزان کدورت فقط در 8/3 درصد موارد در حد استاندارد کیفی آب آشامیدنی بود و 62/5 درصد از مخازن آب اتوبوس ها فاقد کلر بودند.
نتیجه گیری
نتیجه گیری
مقایسه نتایج حاصل از این تحقیق با مطالعات مشابه انجام شده نشان داد که آلودگی مدفوعی در آب آبخوری های اتوبوس های پایانه شهید کاراندیش شیراز (4/17%) نسبت به کرمانشاه، بندر عباس و کرمان کمتر بوده ولی این آلودگی در آب آبخوری های اتوبوس های شیراز نسبت به اصفهان بیشتر بوده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
306 -314
لینک کوتاه:
magiran.com/p1332841 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.