تاثیر کرفس کوهی در جلوگیری از وقوع سندرم فشار خون ریوی در مرغ های گوشتی

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پودر کرفس کوهی بر دامنه امواج الکتروکاردیوگرام در اشتقاق اندامی دوم، پر رشدی بطن راست و وقوع تلفات ناشی از سندرم فشار خون ریوی در مرغ های گوشتی انجام گرفت. آزمایش به مدت شش هفته با استفاده از 208 قطعه جوجه ی خروس سویه ی Ross 308 در یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار غذایی (جیره فاقد کرفس کوهی) به عنوان شاهد و سطوح 5 /2، 5 و 5 /7 گرم در کیلوگرم پودر کرفس انجام شد. فراسنجه های فیزیولوژیکی، الکتروکاردیوگرافی، پر رشدی قلب و مرگ و میر ناشی از فشار خون ریوی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد استفاده از پودرکرفس به طور معنی داری امواج T الکتروکاردیوگرام را افزایش و امواج S را کاهش داد (05 /0 > P). با افزایش سطح پودر کرفس در خوراک، غلظت پلاسمایی نیتریک اکساید افزایش یافت (05 /0 >P). سطوح 5 و 5 /7 گرم در کیلوگرم پودر کرفس تاثیر معنی داری در جلوگیری از پر رشدی بطن راست و مرگ و میر ناشی از فشار خون ریوی در طول دوره آزمایش داشت (05 /0 > P). این بررسی نشان داد استفاده از پودر کرفس کوهی در جیره می تواند با تاثیر مثبت بر فراسنجه های فیزیولوژیکی و بهبود عملکرد قلب، باعث کاهش سندروم فشار خون ریوی در مرغ های گوشتی شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
23
لینک کوتاه:
magiran.com/p1334090 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.