اثرات مقدار درمانی اکسی تتراسایکلین بر کلسیم، منیزیم و پاراتورمون گوسفند

پیام:
چکیده:
هدف از این تحقیق این بوده است تا اثرات مقدار درمانی اکسی تتراسایکلین بر کلسیم، منیزیم و پاراتورمون گوسفند را بررسی کند. 5راس گوسفند ماده انتخاب گردید. گوسفندان جهت آلودگی های احتمالی انگلی تحت درمان با داروی آلبندازول خوراکی و آیورمکتین زیر پوستی قرار گرفتند. قبل از تزریق اکسی تتراسایکلین به منظور تعیین مقادیر طبیعی کلسیم، منیزیم، فسفر و پاراتورمون خون از ورید وداج نمونه خون و همزمان نمونه های ادرار و مدفوع اخذ گردید. اکسی تتراسیکلین به میزان 10 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن هر 24 ساعت یکبار همراه با100 میلی لیتر سرم نمکی به صورت داخل وریدی به مدت 5 روز تزریق شد. بر اساس نصف نیمه عمر دارو(4 ساعت و 45 دقیقه)، نمونه خون، ادرار و مدفوع اخذ گردید. میزان کلسیم سرم در ساعت های 48، 96 و 120 بطور معنی داری کاهش یافت. میزان کلسیم و فسفر ادرار در ساعتهای 72 و 120 افزایش معنی داری را نشان داد. میزان پاراتورمون خون در ساعت های 72 و 96 نسبت به زمان صفر معنی دار بود. میزان منیزیم سرم در ساعت 120 کاهش معنی دار یافت. همچنین میزان منیزیم ادرار در ساعت 48 افزایش معنی داری یافت. کلسیم مدفوع یک روند کاهشی را نشان داد بطوریکه در ساعت 72 نسبت به زمان صفر معنی دار بود. میزان فسفر مدفوع یک روند کاهشی را نشان داد...
زبان:
فارسی
صفحه:
63
لینک کوتاه:
magiran.com/p1334102 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.