بررسی هیستوپاتولوژی التهاب پستان و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی موارد استافیلوکوکی در گاوهای شهرستان ایلام

پیام:
چکیده:
التهاب غده پستانی خسارات اقتصادی زیادی را به نژاد گاوهای شیری وارد می کند که شناخت عوامل بیماری زا و تخریب ناشی از آنها اهمیت ویژه ای دارد. بنابراین مطالعه ای توصیفی- مقطعی با هدف بررسی هیستوپاتوژی و میکروبیولوژی گاوهای شیری که مظنون به بیماری التهاب پستان هستند، طراحی شد. از تعداد 190 راس گاو مشکوک، گاوداری های شهرستان ایلام، نمونه شیر جمع آوری و پس از آزمایش Califormia Mastities Test و تعیین نمونه های مثبت با انجام آزمایش باکتریولوژی روی آنها، موارد استافیلوکوک اورئوس جدا و با استفاده از دیسک های آنتی بیوتیکی تعیین حساسیت شدند به علاوه از بین نمونه های بیمار به صورت تصادفی تعداد 12 نمونه جهت مطالعات هیستوپاتولوژی به روش رنگ آمیزی با هماتوکسیلین و ائوزین، انتخاب شدند. از 190 نمونه، 56 و 2 مورد به ترتیب مبتلا به التهاب پستان تحت بالینی و بالینی بودند. یازده مورد استافیلوکوکوس اورئوس جدا شد که حساسیت آنها نسبت به آنتی بیوتیک های انروفلوکساسین، تری متوپریم، تایلوزین، لینکومایسین، تتراسایکلین، سفتریاکسون، پنی سلین و آمپی سیلین به ترتیب 91، 82، 73، 73، 45، 18، 0و 0 درصد بود. دژنره شدن و هیپرپلازی بافت پوششی و متاپلازی سنگفرشی به استوانه ای، نفوذ شدید لنفوسیتها و ماکروفاژها در قسمت های مختلف بافت پستان مشاهده شد. باکتری استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به آنتی بیوتیک های انروفلوکساسین و تری متوپریم دارای بیشترین حساسیت بود و در اثر این عفونت باکتریا یی واکنش های شدید التهابی و گرانولوماتوز در بافت پستان مشاهده شد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
71
لینک کوتاه:
magiran.com/p1334103 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!