بررسی راه کارهای تبدیل بنگاه های لجستیکی سنتی به شرکت های لجستیکی طرف سوم (3P L) مطالعه ی موردی: شرکت حمل ونقل بین المللی خلیج فارس

پیام:
چکیده:
علی رغم آشکار شدن مزایای فراوان برون سپاری فعالیت های لجستیک به شرکت های لجستیکی طرف سوم)3P L ها(هنوز در ایران شاهد انجام امور لجستیکی توسط خود بنگاه ها هستیم. یکی از دلایل اصلی این موضوع، نبود 3P L های قدرت مند و مدرن در کشور است. با توجه به برخورداری برخی از شرکت های لجستیکی سنتی داخلی از پتانسیل لازم برای تبدیل شدن به 3P L، در این نوشتار به دنبال ارائه ی راهکارهایی برای این منظور هستیم. براین اساس، نسبت به شناسایی عوامل تاثیرگذار بر توانایی هماهنگی مشتریان و توانایی تطبیق پذیری با مشتریان به عنوان دو عامل بحرانی در بنگاه های لجستیکی اقدام شده است. عوامل شناسایی شده عبارت اند از: سیستم های اطلاعاتی و مدیریت اطلاعات، پوشش جغرافیایی و دامنه ی خدمت رسانی، استانداردسازی خدمات، انعطاف پذیری پیش نگر و مدیریت تقاضا برای توانایی هماهنگی مشتریان و عوامل تخصص در صنعت خاص، انعطاف پذیری واکنشی و مدیریت تقاضا برای توانایی تطبیق پذیری با مشتریان. برای درک بهتر مطلب و مطالعه ی موردی در این خصوص، شرکت حمل ونقل بین المللی خلیج فارس موردی بررسی قرار می گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
91 تا 103
لینک کوتاه:
magiran.com/p1334840 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!