ارائه و حل یک مدل چندهدفه ی فازی کامل برای مسئله ی انتخاب تامین کننده

چکیده:
مسئله ی انتخاب تامین کننده یکی از مراحل مهم مدیریت زنجیره ی تامین است و به دلیل برخورداری از ماهیت چندشاخصه بودن، ذهن دانشمندان زیادی را به خود مشغول کرده است. از آنجا که در دنیای واقعی متغیرها غالبا غیرقطعی اند این پژوهش به استفاده از نظریه ی فازی در مسئله ی انتخاب تامین کننده می پردازد. بدین منظور مدلی با سه هدف کمینه کردن هزینه، بیشینه کردن کیفیت و بیشینه کردن تحویل به موقع با پارامترهای فازی مثلثی پیشنهاد شده است. به دلیل وجود محدودیت تامین تقاضای فازی، متغیرهای اندازه ی سفارش نیز به صورت فازی تعریف شده اند که درنتیجه مسئله حالت فازی کامل پیدا کرده است. برای حل این مسئله ی چندهدفه ی فازی کامل از روش برنامه ریزی فازی استفاده شده است. با حل این مدل در یک مثال عددی، الگوریتم حل مسئله به خوبی تبیین شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
105 تا 111
لینک کوتاه:
magiran.com/p1334841 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!