اثر مقادیر مختلف تفاله خشک لیموترش (Citrus aurantifulia) بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه های خونی بوقلمون های گوشتی

پیام:
چکیده:
در این آزمایش اثر مقادیر مختلف تفاله لیموترش در جیره بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه های بیوشیمیایی خون بوقلمون های گوشتی مورد ارزیابی قرار گرفت. تعداد 96 قطعه بوقلمون گوشتی نژاد برنز از سن 16 تا 26 هفتگی در 4 تیمار، 4 تکرار و 6 قطعه بوقلمون در هر تکرار در قالب یک طرح کاملا تصادفی مورد استفاده قرار گرفتند. تفاله خشک لیموترش دارای 23/8 درصد پروتئین خام، 30/28 درصد الیاف خام، 61/0 درصد کلسیم، 33/0 درصد فسفر و 1400 کیلوکالری بر کیلوگرم انرژی قابل متابولیسم بود که به مقدار صفر، 2، 4 و 6 درصد به جیره تیمارها اضافه شد. بیشترین مقدار خوراک مصرفی روزانه (29/148 گرم)، بیشترین افزایش وزن روزانه (86/47 گرم)، بهترین ضریب تبدیل خوراک (09/3) با استفاده از 6 درصد تفاله در جیره مشاهده شد، ولی تفاوت های مشاهده شده بین تیمارهای آزمایشی معنی دار نبود (05/0P>). استفاده از سطوح افزایشی تفاله لیموترش در مقایسه با شاهد باعث کاهش مقدار چربی بطنی لاشه شد به طوریکه کمترین مقدار آن (48/1 درصد) با استفاده از 6 درصد تفاله بدست آمد (05/0P<). غلظت LDL در شاهد (53/75 میلی گرم در دسی لیتر) بیشتر از تیمارها بود (05/0P<) و بین تیمارهای لیموترش تفاوتی وجود نداشت (05/0P>). سایر موارد اندازه گیری شده تحت تاثیر مصرف پودر خشک لیموترش قرار نگرفتند (05/0P>). بنابراین در بوقلمون های گوشتی از سن 16 تا 26 هفتگی استفاده از تفاله لیموترش تا سطح 6 درصد جیره، بدون اینکه اثرات سوئی بر عملکرد داشته باشد، موجب کاهش چربی بطنی لاشه و LDL خون می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -17
لینک کوتاه:
magiran.com/p1336922 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.