اثر مقادیر مختلف ویناس بر عملکرد تولیدی و صفات کیفی تخم مرغ مرغ های تخمگذار تجارتی

پیام:
چکیده:
این تحقیق به منظور تعیین ارزش غذایی ویناس (پساب حاصل از فرآیند قندگیری ملاس) و اثر آن بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ مرغ تخم گذار تجاری سویه های لاین W-36 در فاز دوم تخم گذاری و در سن 70 هفتگی انجام گرفت. آزمایش در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 216 قطعه مرغ تخم گذار در 6 تیمار، 6 تکرار و 6 قطعه مرغ در هر تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد آزمایش شامل شش سطح ویناس (صفر، 3، 6، 9، 12 و 15 درصد) به مدت سه ماه تغذیه شدند. اندازه گیری فراسنجه های مورد مطالعه شامل مصرف خوراک روزانه، درصد تخم گذاری، ضریب تبدیل غذایی، وزن تخم مرغ، توده تخم مرغ تولیدی به صورت روزانه، و رطوبت مدفوع، واحد هاو، وزن مخصوص، ضخامت پوسته، شاخص شکل تخم مرغ، وزن پوسته در واحد سطح، به صورت ماهیانه بود. بیشترین میزان خوراک مصرفی در جیره حاوی 15 درصد ویناس (84/108 گرم) مشاهده شد (05/0P<). بالاترین سطح ویناس در جیره ها، کمترین میانگین درصد تخم گذاری (52/42) و توده تخم مرغ تولیدی (36/27 درصد) را نشان داد (05/0P<). بیشترین ضخامت پوسته (mm 65/0) و میانگین واحد هاو (15/93) به ترتیب در سطح 6 و 15 درصد ویناس مشاهده شد (05/0P<). افزایش ویناس تا سطح 9 درصد در جیره ها، منجر به کاهش قیمت تمام شده در جیره ها شد. به طور کلی به نظر می رسد امکان مصرف 9 درصد ویناس در خوراک مرغ های تخم گذار بدون تاثیر منفی بر عملکرد تولیدی وجود داشته، که می توان در هزینه خوراک و در نهایت تولید صرفه جویی کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -27
لینک کوتاه:
magiran.com/p1336929 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.