اثر پونه کوهی، شوید و الیگوساکارید مانان بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی و بیوشیمیایی سرم جوجه های گوشتی

پیام:
چکیده:
به منظور مقایسه اثرات پونه کوهی، شوید و پری بیوتیک مانان بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه های هماتولوژی و بیوشیمی خونی از 200 قطعه جوجه یکروزه استفاده شد. جوجه ها به 20 گروه 10 قطعه ای تقسیم شدند و هر 4 گروه برای یک تیمار در نظر گرفته شد. تیمارهای آزمایش شامل جیره پایه بدون ماده افزودنی (جیره کنترل) و یا جیره پایه حاوی 1 درصد پونه، 1 درصد شوید، مخلوط 5/0 درصد پونه + 5/0 درصد شوید و یا سطح تجاری پر ی بیوتیک مانان بودند. برای اندازه گیری فراسنجه های سلولی (تعداد گلبول های قرمز و سفید، هماتوکریت و هموگلوبین) و شیمیایی (پروتئین، تری گلیسرید، کلسترول تام، HDL-C و LDL-C) خون در 42 روزگی، نمونه های خون از 2 پرنده از هر تکرار گرفته شد. افزایش وزن و خوراک مصرفی اندازه گیری شد و در آخر دوره، 2 پرنده از هر تکرار برای تعیین صفات لاشه کشتار شدند. نتایج نشان داد که افزایش وزن و ضریب تبدیل کل دوره در تیمار مخلوط پونه و شوید (به ترتیب g 9/2150 و 77/1) و پری بیوتیک (به ترتیب g 3/2169 و 77/1) بهتر از تیمار شاهد (به ترتیب g 6/1922 و 94/1) بود (05/0> P). میزان تری گلیسرید و کلسترول سرم در تیمار پونه (به ترتیب mg/dL 62/78 و 6/106)، مخلوط پونه و شوید (به ترتیب mg/dL 75/72 و 1/104) و پری بیوتیک (به ترتیب mg/dL 37/80 و 5/105) کمتر از شاهد بود (05/0>P). این مطالعه نشان داد که افزودن مخلوط پونه و شوید به جیره جوجه های گوشتی سبب بهبود عملکرد و کاهش لیپیدهای سرم شود و از این نظر قابل مقایسه با پری بیوتیک بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p1336931 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.