اثر مقادیر مختلف کلریدپتاسیم و کلریدآمونیوم صنعتی بر عملکرد و برخی از فراسنجه های خونی و ایمنی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی

پیام:
چکیده:
آزمایشی به منظور بررسی اثرات استفاده از کلریدآمونیوم (NH4Cl) و کلریدپتاسیم (KCl) صنعتی در جیره دوره رشد (22 تا 42 روزگی) جوجه های گوشتی نر در شرایط تنش گرمایی تابستان استان قم (دمای 23 تا 41 درجه سانتی گراد) انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 10 تیمار و 4 تکرار و 19 قطعه جوجه گوشتی نر در هر تکرار اجرا شد. جوجه ها به مدت 21 روز در شرایط یکسان پرورش داده شدند و سپس به قفس های آزمایش منتقل شدند. تیمارها شامل شاهد بدون مکمل و سطوح 6/0 (6/0KCl)، 7/0 (7/0KCl)، 8/0 (8/0KCl) و 9/0 (9/0KCl) درصد KCl صنعتی و 3/0 (3/0NH4Cl)، 4/0 (4/0NH4Cl)، 5/0 (5/0NH4Cl)، 6/0 (6/0NH4Cl) و 7/0 (7/0NH4Cl) درصد NH4Cl صنعتی بودند. نتایج نشان داد افزایش وزن در تیمارهای 9/0KCl (g 8/1330) و 7/0NH4Cl (g 6/1306) بیشتر از شاهد (g 1187) بود (05/0P<). ضریب تبدیل غذایی تیمار 6/0NH4Cl (57/1) کمتر از شاهد(78/1) بود (05/0P<). میزان هموگلوبین شاهد (19/10) کمتر از تیمارهای 8/0KCl (g/dl 46/11) و 9/0KCl (g/dl 83/11) و 7/0NH4Cl (g/dl 36/11) بود (05/0P<). بیشترین درصد هماتوکریت در تیمارهای 6/0KCl (19/34)، 8/0KCl (95/34) و 9/0KCl (99/34) مشاهده شد (05/0P<). تیتر آنتی بادی ضد نیوکاسل در روز 32 پرورش در تیمار 9/0KCl (35/2) بیشتر از شاهد (37/1) بود (05/0P<). نتایج نشان داد که افزودن الکترولیت ها باعث کاهش اثرات منفی تنش گرمایی می شود و مقدار 8/0 و 9/0 درصد KCl بهترین نتایج را نشان دادند.
زبان:
فارسی
صفحات:
51 -60
لینک کوتاه:
magiran.com/p1336932 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
امکان پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.