اثر سطوح آنتی بیوتیک های مختلف روی کیفیت اسپرم قوچ در طول ذخیره سازی در 5 درجه سانتی گراد

پیام:
چکیده:
به منظور مطالعه ی اثر آنتی بیوتیک های مختلف روی کیفیت اسپرم قوچ، یک آزمایش فاکتوریل23 در قالب بلوک های کامل تصادفی با 2 بلوک و 4 مشاهده در هر واحد آزمایشی انجام شد. عوامل شامل سه آنتی بیوتیک لینکو مایسین (L)، جنتامایسین (G) و آمپی سیلین (A) بودند که هر یک در دو سطح صفر و به ترتیب 5، 10 و g/mlμ 5/2 رقیق کننده مورد استفاده قرار گرفتند، رقیق کننده بر پایه تریس به عنوان بلوک اول و رقیق کننده شیر پس چرخ به عنوان بلوک دوم در نظرگرفته شد. منی از 4 راس قوچ در 8 نوبت جمع آوری شد. در هر نوبت نمونه ها تجمیع و به هشت قسمت مساوی تقسیم شدند. به هر قسمت، رقیق کننده ی متفاوت از نظر سطوح آنتی بیوتیک افزوده شد. نمونه ها با سرعت °c/min25/0 تا c° 5 سرد شدند و تا 72 ساعت در همین دما ذخیره شدند. ارزیابی اسپرم در زمان های صفر، 24، 48 و 72 ساعت بعد از ذخیره-سازی انجام شد. اثر متقابل آنتی بیوتیک ها بر درصد تحرک پیش رونده، سلامتی غشا پلاسمایی و زنده مانی اسپرم معنی دار بود (05/0>P). پس از 24، 48 و 72 ساعت ذخیره سازی، درصد تحرک پیش رونده (19/78%، 26/66% و 52/54%)، سلامتی غشا پلاسمایی (12/85%، 12/75% و 62/62%) و زنده مانی اسپرم (12/86%، 38/78% و 62/70%) در تیمار 10 l0 g0a (لینکومایسین در سطح g/mlμ 10 رقیق کننده) به طور معنی داری از سایر تیمار ها بجز تیمار 0 l5 g0a (جنتامایسین در سطح g/mlμ 5) بیشتر بود (05/0>P). هر چند در زمان صفر، تیمار 10 l0 g0a بطور معنی داری از نظر خصوصیات مورد بررسی نسبت به تیمار 0 l5 g0a برتری داشت. از این تحقیق استنتاج می شود که استفاده از لینکومایسین در سطح g/mlμ 10 رقیق-کننده، بیشترین اثر را در حفظ کیفیت اسپرم در دمای 5 درجه سانتی گراد داشته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
61 -68
لینک کوتاه:
magiran.com/p1336935 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.