مقاوم سازی چوب تبریزی در برابر آتش برای بسته بندی کالا از طریق اشباع کردن با روش بتل

پیام:
چکیده:
در این تحقیق، امکان مقاوم کردن چوب تبریزی نسبت به آتش بررسی گردید. نمونه های آزمونی مربوط به اندازه گیری خواص مقاومت به آتش، طبق استانداردISO 11925 تهیه گردیدند. در این تحقیق، برای اشباع کردن از روش بتل استفاده شده است. در مورد ویژگی های اندازه گیری شده مربوط به خواص مقاومت به آتش نمونه ها از بین مواد مختلف، نمونه های اشباع شده با آمونیوم بروماید به روش بتل، بهترین نتایج را نشان دادند. اعمال تیمارها در چوب ها باعث افزایش جذب اولیه نسبت به نمونه های شاهد شد به گونه ای که چوب تبریزی تیمار شده دارای بیشترین میزان جذب اولیه بود. در مورد جذب ثانویه نیز می توان بیان داشت که اعمال تیمارها، باعث افزایش این شاخص شده است. بر اساس یافته های تحقیق، وزن نمونه های تیمارشده بعد از سوختن کاهش معنی داری نداشت.
زبان:
فارسی
در صفحه:
4
لینک کوتاه:
magiran.com/p1337130 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!