بخش بندی بازار طبیعت گردی داخلی بر مبنای انگیزه سفر

پیام:
چکیده:
بدون شک ریشه هر استراتژی بازاریابی موفق در بخش بندی صحیح بازار مورد نظر قرار دارد، صنعت گردشگری نیز از این قاعده مستثنا نیست. علی رغم اینکه طبیعت گردی تبدیل به یکی از گونه های اصلی صنعت گردشگری شده، اما بسیاری از ویژگی های این بازار مهم در کشورمان ایران همچنان ناشناخته باقی مانده است. با در نظر گرفتن فاصله میان بازار فعلی طبیعت گردی و توانایی های بالقوه آن در ایران، بکارگیری راهبردهای صحیح برای توسعه طبیعت گردی منوط به شناخت بیشتر خصوصیات بخش های موجود در آن است. هدف از انجام این تحقیق، ضمن درک انگیزه گردشگران، شناسایی بخش های موجود در مقوله طبیعت گردی بود. در این راستا با اتخاذ یک رویکرد دو مرحله ای بازار طبیعت گردی داخلی بر مبنای انگیزه بخش بندی و ویژگی های آن شناسایی شد و پیشنهادات کاربردی در زمینه بازاریابی به تفکیک خوشه ها ارائه گردید. جامعه آماری تحقیق، طبیعتگردان داخلی بازدیدکننده از منطقه الموت بودند. روش نمونه گیری، نمونه گیری در دسترس بود و در مجموع 246 پرسشنامه معتبر مورد تحلیل قرار گرفت. در مرحله نخست و پس از انجام تحلیل خوشه ایبر مبنای انگیزه، سه خوشه استخراج شد: خوشه های طبیعت گردان واقعی، حرفه ای ها و وقت گذران ها. در مرحله بعد، برای بررسی گرایش افراد در خوشه های مذکور به ابعاد طبیعت مداری و انسان مداری از تحلیل ممیزی (آنالیز تشخیصی) استفاده شد. در مجموع نتایج حاصل از تحلیل ممیزی نشان داد که با اطمینان 95 % عضویت افراد در خوشه های مذکور تاثیری بر گرایش آنها به ابعاد طبیعت مداری و یا انسان مداری نداشته است.تمامی عملیات فوق الذ کر با استفاده ازنرم افزارهای لیزرل 8/72 و 19 SPSS تحت ویندوز انجام پذیرفت.
زبان:
فارسی
در صفحه:
121
لینک کوتاه:
magiran.com/p1337415 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!