الگوی حساسیت میکروبی و اپیدمیولوژی مولکولی پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران سوختگی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
به دلیل ظهور سویه های پسودوموناس آئروژینوزا مقاوم به چنددارو، درمان افراد آلوده به این باکتری مشکل است. هدف از این مطالعه الگوی حساسیت میکروبی و اپیدمیولوژی مولکولی پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران سوختگی بود.
روش بررسی
این مطالعه مقطعی بر روی 270 سویه پسودوموناس آئروژینوزا جداشده از زخم بیماران سوختگی انجام گرفت. شناسایی سویه های تولیدکننده آنزیم متالوبتالاکتاماز با استفاده از روش E-test انجام شد. الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های متالوبتالاکتاماز مثبت به روش دیسک دیفیوژن نسبت به 11 آنتی بیوتیک بررسی شد. ارتباطات ژنیتکی و اپیدمیولوژی سویه ها به وسیله روش پالس فیلد ژل الکتروفورز انجام شد.
یافته ها
شصت ایزوله (22/2 درصد) به ایمی پنم و مروپنم مقاوم و تولیدکننده آنزیم متالوبتالاکتاماز بودند، که10 الگوی آنتی بیوتیکی در میان آنها مشاهده گردید و به 5 مورد از آنتی بیوتیک های مورد بررسی کاملا مقاوم بودند. میزان حساسیت به سفتازیدیم، آمیکاسین و سیپروفلوکساسین به ترتیب 23/3 درصد، 6/7 درصد و 1/7 درصد بود. بر اساس نتایج پالس فیلد ژل الکتروفورز و تجزیه و تحلیل باندهای به دست آمده از ژنوم پسودوموناس آئروژینوزا، اغلب سویه ها(71/6 درصد) بیش از 80 درصد شباهت نشان دادند.
نتیجه گیری
هیچ یک از آنتی بیوتیک های مورد آزمایش جهت تجویز مناسب به نظر نمی رسند. پالسوتایپ های حاصل از پالس فیلد ژل الکتروفورز نشان دادند که تیپ های خاصی از پسودوموناس آئروژینوزا در بخش سوختگی بیمارستان شایع هستند و بیماران را درگیر می کنند.
زبان:
فارسی
صفحه:
694
لینک کوتاه:
magiran.com/p1337805 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.