تحلیل استنادی مقالات مجله دانشگاه علوم پزشکی قم بین سالهای 1391 - 1386

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
با توجه به نقش و جایگاه مجلات در ارائه تازه ترین مطالب علمی، ارزیابی علمی و دقیق این منابع امری ضروری است. پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت استنادی در مقالات مجله دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد.
روش بررسی
این پژوهش به صورت پیمایشی - توصیفی، با استفاده از روش تحلیل استنادی به بررسی وضعیت استناد در مقالات منتشرشده در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم بین سالهای 1391-1386 (از شماره 24-1) پرداخته است.
یافته ها
در این مطالعه، اطلاعات کتاب شناختی (استنادات) مقاله های 24 شماره مجله علوم پزشکی قم مورد بررسی قرار گرفت. 1039 نفر در نگارش 254 مقاله طی سالهای 1392-1386 همکاری داشتند. اکثر مقالات به شکل همکاری گروهی 4، 3 و 2 نفره و فقط 4 مقاله به صورت تک نویسنده تالیف شده بود. زنان به شکل قابل توجهی (40%) در تالیف مقالات سهیم بودند. بیشترین منابع مورد استناد، مربوط به منابع اطلاعاتی منتشرشده در سالهای 2009-2005 (1/33%) و بیشترین استناد به مجلات (4/85%) و پس از آن کتاب بود. بیشترین استناد ها به منابع لاتین (3/93%) و بیشترین مرتبه علمی مولفان مقالات به مرتبه استادیاری و پس از آن کارشناسی ارشد تعلق داشت.
پراستناد ترین مجله لاتین Medicine” “The New England Journal of و پراستناد ترین مجله فارسی، «مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی» تعیین شد. پراستناد ترین نویسندگان در بررسی استنادات مقالات، «پر هام»، «زرین دست»، «محب علی»، همچنین پرکار ترین مولفان مقالات مجله علوم پزشکی قم، «هدی احمری طهران»، «یاسر تبرایی» و«محمدرضا قدیر» بودند.
نتیجه گیری
با توجه به اینکه در این مطالعه بیشتر به مجلات استناد شده بود، لذا لازم است تا دسترسی پژوهشگران به مجلات هسته و پراستناد حوزه پزشکی و حوزه های مرتبط، از طریق پایگاه های اطلاعاتی معتبر همواره فراهم شود. همچنین کتابخانه دانشگاه لازم است در تامین نیاز های اطلاعاتی محققان و اعضای هیئت علمی کوشا بوده و مسئولان نیز به تجهیز کتابخانه به منابع روزآمد اهتمام ورزند.
زبان:
فارسی
صفحات:
74 تا 80
لینک کوتاه:
magiran.com/p1339299 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!