اثر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت دانه آفتابگردان در شرایط تنش خشکی

پیام:
چکیده:
با توجه به اهمیت کاربرد کودهای آلی در کشاورزی پایدار، این آزمایش برای ارزیابی پاسخ گیاه آفتابگردان به کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی تحت تنش موقت رطوبتی در مرحله رشد زایشی به صورت کرت های خرد شده و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 24 تیمار و 3 تکرار اجرا گردید. عامل اصلی شامل S1: شاهد (آبیاری کامل)، S2: قطع موقت آبیاری در مرحله گلدهی و S3: قطع موقت آبیاری در مرحله پرشدن دانه و عامل فرعی شامل F1: شاهد (عدم استفاده از کود)، F2: 30 تن در هکتار کود گاوی، F3:20 تن در هکتار کود گوسفندی، F4: 10 تن در هکتار کود مرغی، F5: کود شیمیایی N، Pو K توصیه شده، F6: 15 تن در هکتار کود گاوی+ نصف کود شیمیایی توصیه شده، F7: 10 تن در هکتار کود گوسفندی+ نصف کود شیمیایی توصیه شده، F8: 5 تن در هکتار کود مرغی+ نصف کود شیمیایی توصیه شده بودند. نتایج نشان داد تنش خشکی باعث کاهش عملکرد و وزن صد دانه و افزایش درصد پوکی دانه ها گردید اما بر قطر طبق، قطر ساقه و ارتفاع گیاه اثر معنی داری نداشت. تیمارهای F2، F4و F6 بیشترین تاثیر را بر عملکرد و دیگر صفات کمی اندازه گیری شده داشتند. تنش خشکی در مرحله گلدهی باعث افزایش غلظت پروتئین دانه نسبت به سایر تیمارها شد. درصد روغن دانه و ترکیبات غیراشباع اسید اولئیک و اسید لینولئیک در تیمار آبیاری کامل بیشترین و در تیمار تنش خشکی در مرحله پرشدن دانه کمترین مقادیر را داشتند. عملکرد پروتئین و روغن نیز به دلیل تاثیر زیاد تنش خشکی در مرحله رشد زایشی بر عملکرد دانه کاهش معنی داری داشتند. تنش در مرحله گلدهی غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم دانه را افزایش داد در حالی که در مرحله پر شدن دانه باعث کاهش غلظت آنها نسبت به آبیاری کامل گردید. در بین منابع کودی نیز درصد پروتئین و عملکرد پروتئین به ترتیب در تیمارهای F3 و F4 بیشترین مقادیر را داشتند درحالی که بیشترین درصد روغن و عملکرد روغن از تیمار F6 به دست آمد. درصد اسید لینولئیک در تیمار F4 و اسید اولئیک در تیمار F3 از سایر تیمارها بیشتر بود. نتایج بیانگر اثر بیشتر کودهای دامی و یا تغذیه تلفیقی در افزایش غلظت عناصر غذایی دانه نسبت به کودهای شیمیایی بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
175 تا 189
لینک کوتاه:
magiran.com/p1339322 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!