تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر صلاحیت پرستاران برپیامدهای ناشی از احیای قلبی- ریوی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

با توجه به پیشرفت های روزافزون تکنولوژی و رشد بی سابقه درعلوم پزشکی در زمینه احیای قلبی- ریوی، متاسفانه میزان زنده ماندن افراد و پیامد های ناشی از احیا هم چنان ضعیف است، براین اساس نیاز به آموزش و بهسازی نیروی انسانی پرستاری درزمینه احیای قلبی- ریوی یک ضرورت می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف تاثیر برنامه آموزشی مبتنی برصلاحیتCompetencey Based Training (C.B.T) بر پیامدهای ناشی از احیای قلبی- ریوی انجام شد.

روش بررسی

این پژوهش از نوع نیمه تجربی، نمونه گیری غیرتصادفی، دارای دو گروه آزمون(15پرستار) و کنترل(15پرستار) درمراکز آموزشی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان (1390) انجام شد. ابزارگردآوری اطلاعات، شامل فرم ثبت و گزارش احیای قلبی- ریوی بود. برنامه آموزشی مبتنی بر صلاحیت در زمینه احیای قلبی- ریوی طراحی و درگروه آزمون اجرا شد. داده ها در دو مرحله قبل و 4 ماه بعد در دو گروه، جمع آوری و با نرم افزار SPSS-16، آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی(کای دو، من ویتنی و ویلکاکسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

در گروه آزمون پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت احیای قلبی- ریوی به ترتیب از 8/8 و 6/4 درصد به 20 و 6/15 درصد بعد از برنامه آموزشی ارتقا یافت که آزمون آماری ویلکاکسون تفاوت معنی داری را نشان داد (001/0P<). همچنین آزمون آماری من ویتنی تفاوت معنی داری بین پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت در دو گروه بعد از 4 ماه نشان داد (03/0P<).

نتیجه گیری

نتایج پژوهش نشان داد که برگزاری برنامه آموزشی مبتنی بر صلاحیت بر پیامدهای کوتاه و بلند مدت احیای قلبی- ریوی موثر می باشد، لذا پیشنهاد می گردد برنامه آموزشی مبتنی بر صلاحیت به منظور بهسازی نیروی انسانی پرستاران بکار رود.

زبان:
فارسی
صفحات:
22 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p1339379 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.