بررسی تاثیر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.)

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر صفات کمی و کیفی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla L.)، تحقیقی در سال زراعی 87-1386 در مزرعه تحقیقاتی شرکت داروسازی باریج اسانس کاشان به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. سطوح کودی نیتروژن به میزان صفر، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار کود اوره، سطوح کودی فسفر به ترتیب صفر، 25 و 50 کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل و سطوح کودی پتاسیم به ترتیب صفر، 25 و 50 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم بود. صفات ارتفاع گیاه، تعداد گل در بوته، تعداد شاخه فرعی، وزن تر و خشک تک بوته، عملکرد گل در مترمربع، قطر گل، درصد اسانس و درصد کامازولن برای هر تیمار اندازه گیری و ثبت گردید. اثر کود نیتروژن بر صفات تعداد گل در بوته، وزن تر تک بوته، تعداد شاخه فرعی، عملکرد گل در مترمربع و وزن تر و خشک 50 گل معنی دار بود. اثر کود فسفر بر وزن تر تک بوته در سطح احتمال 5% معنی دار شد. اثر کود پتاسیم بر صفات مورد مطالعه اثر معنی داری نداشت. اثر متقابل کود نیتروژن و فسفر بر صفات وزن تر و خشک تک بوته و عملکرد گل در مترمربع در سطح احتمال 1% معنی دار گردید. اثر متقابل کود نیتروژن و پتاسیم بر قطر گل در سطح احتمال 5% معنی دار شد. مقایسه میانگین صفت عملکرد گل در مترمربع نشان داد که بیشترین عملکرد گل در سطح 50 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن و 25 کیلوگرم کود فسفر و کمترین میزان عملکرد گل در سطح 100 کیلوگرم کود نیتروژن و 50 کیلوگرم کود فسفر حاصل شده است. کامازولن و میزان اسانس تحت تاثیر کود نیتروژن، فسفر و پتاس قرار نگرفت. به طور کلی می توان گفت بابونه در شرایط مورد مطالعه به عناصر غذایی کمی نیاز دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
511 -518
لینک کوتاه:
magiran.com/p1339712 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!