بررسی آزمایشگاهی عملکرد عدم گرفتگی فیزیکی قطره چکان های میکروفلاپر، کرونا و ادن در آبیاری قطره ای

پیام:
چکیده:
استفاده از روش های آبیاری تحت فشار یکی از موثرترین راه های حفاظت از منابع آب به شمار می آید. گرفتگی قطره چکان ها از مهم ترین مشکلات بهره برداری در سیستم های آبیاری قطره ای محسوب می گردد که باعث کاهش یکنواختی پخش و بازده آبیاری در این سیستم ها می شود. بررسی عملکرد عدم گرفتگی قطره چکان ها و تعیین آستانه گرفتگی آنها، نخستین و مهم ترین گام در طراحی بهینه سیستم تصفیه آب آبیاری است. هدف از این پژوهش، بررسی عملکرد عدم گرفتگی فیزیکی سه نوع قطره چکان تنظیم کننده فشار میکروفلاپر، کرونا و ادن در مقیاس آزمایشگاهی بود. بدین منظور، با ساخت مدل فیزیکی سیستم آبیاری قطره ای و مخلوط کردن ذرات شن با اندازه ها و غلظت های مختلف در آب آبیاری، مقدار دبی قطره چکان ها در هشت فاز مختلف اندازه گیری شد. سپس، شاخص های دبی میانگین، نرخ گرفتگی و ضریب یکنواختی برای هر سه نوع قطره چکان در فازهای مختلف آزمون، محاسبه شد. نتایج نشان داد که قطره چکان های کرونا و ادن به ترتیب با دارا بودن نرخ گرفتگی 12 و 37 درصد بهترین و بدترین عملکرد عدم گرفتگی را دارا هستند. نتایج همچنین نشان داد که ضریب یکنواختی قطره چکان کرونا در همه ی فازهای آزمایش بیش از 95 درصد می باشد. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق حاضر، قطره چکان کرونا بهترین عملکرد مقاومت به گرفتگی فیزیکی را دارا بوده و برای استفاده در مزارع و باغات توصیه می شود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
63
لینک کوتاه:
magiran.com/p1340258 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.